ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಯುಗಾದಿ…

ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಯುಗಾದಿಯ ಸಡಗರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬರೆದಿದ್ದು. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅಂದಿನಂತೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಲೆ ಹಬ್ಬದ ಅಚರಣೆ. ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ ಹೊಸ ವರುಷಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತಿದೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಬೆಳಗಾಗದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಸಹ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳದವನು, ಈ ದಿನದಂದು ಎದ್ದು ಕುಳಿತು ಬಕಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು... Continue Reading →

Random updates

* It's been a roller coaster ride for the last 8-9 months* Bangalore to Mysore to Swindon to Bangalore to London* During my five months stay in Mysore I never stayed in Mysore even for a single weekend.* Weekend travels between B'lore and Mysore during that period made me grow an aversion to that SH17.... Continue Reading →

Road & Trees

NH48 on an early morning, taken last winterI've been traveling on NH48 - the stretch between Bangalore & Kunigal for the past 16-17 years. Initially by bus and then on bike for the last two years. During my school days, it used to be from Kunigal to Bangalore, to spend my winter & summer vacations... Continue Reading →

MOV A, B

Examination time, as usual all of us were busy in collecting notes from others and getting it photo copied. Somehow we had reached the end of 5th semester. We had a very wide variety of subjects in that semester – to name few – from interesting subject “Digital Signal Processing” to wacky “Control systems” to... Continue Reading →

Tic… tic…

It surprises you when you look back in your life. Give a second thought on that, it becomes really hard to compare present yourself to the past ‘you’. At least it’s true for me, if not for you. Past -- here in this context I am not talking about a span of 20 or 30... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑